Rimboportalen

Styrelsemöte Företagarföreningen

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2022/10/20
09:00 - 10:30

Plats
Rimbo Åkeri


Styrelsemöte 09:00-10:30

Dagordning

§1   Mötets öppnande

§2   Val av mötessekreterare

§3   Val av justerare

§4   Godkännande av dagordning

§5   Justering föregående mötesprotokoll

§6   Rapport arbetsgrupp “Rimboportalen”

§7   Rapport/skrivelse “Trivselåtgärder Rimbo centrum & infarter” – Peter Grafström

§8   Rapport/skrivelse “EU-projekt” – Bengt Hilding

§9   Möte – Kommundirektör (kommer ej på detta möte)

§10  Övriga frågor

§11  Nästa möte

§12  Avslutande